Chính phủ ban hành Nghị định mới dành cho sinh viên sư phạm, qua đó hỗ trợ học phí và thêm 3,63 triệu đồng/tháng kể từ ngày 15/11/2020.

Ảnh chụp màn hình từ Zingnews.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 25/9, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm.

Cụ thể, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên những người này theo học, tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ.

Về chi phí sinh hoạt, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học, hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm học hiện tại do Nhà nước ban hành.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương hằng năm.

Zingnews cho biết, cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả trực tiếp tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm. 

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Nghị định mới cũng quy định việc trả lại kinh phí hỗ trợ khi các sinh viên đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.