Trong sách trắng Covid-19, Trung Quốc tuyên bố đã chống dịch “có trách nhiệm” ngay từ những ngày đầu và bác bỏ khả năng bồi thường.